މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އަށް 10 ލެޕްޓޮޕް ޕީސީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

  1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އަށް 10 ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ
  2. ބިލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 19 ޖަނަވަރީ  2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ.
  3. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 26 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ.
  4. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިޢުލާނާއެކު ހީރަސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
  5. މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ  23 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3302241

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

14 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ