ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓިޝަންޖަހައިގެން 2 ކުލާސްރޫމް ހެދުން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

1        ޕާޓިޝަންޖަހައިގެން 2 ކުލާސްރޫމްހެދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ GS-72/IUL/2019/70  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެންއެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޞައްޙަ ބީލަން ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

2        ޕާޓިޝަންޖަހައިގެން 2 ކުލާސްރޫމް ހެދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

3        މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖެނުއަރީ 14 އިން ޖެނުއަރީ 20 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 13:00 އަށް މިސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

4        މިބީލަމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ޖެނުއަރީ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

5        ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ޢަފީފުއްދީނު ސްކޫލުގައެވެ.

 

6        މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

7        އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ޢަފީފުއްދީންސްކޫލު

 

ކުޅުދުއްފުށި / ދިވެހިރާއްޖެ

 

ފޯން:  6528041

 

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

13 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ