ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓްއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ބެނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓްއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ބެނުންވެއްޖެ

 

 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު : (IUL)170-PR/170/2019/123  އަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ، އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓްއެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.|

 

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މި ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ. ބީލަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 9 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:30 އިން ފެށިގެން 21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

 

މި އިޢުލާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ،  3022115/  3022120  އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ