މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު ރުއްގަނޑު ވަރުވާއަށް ދޫކުރުން

އިޢުލާން

 

ބަނދަރު ރުއްގަނޑު ވަރުވާއަށް ދޫކުރުން

           

            ރ.އަލިފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ރުއްގަނޑު ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، ބަނދަރު ރުއްގަނޑުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 60 ރުއް، 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 19 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00ށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ އަގު (1 އަހަރަށްވާ އަގު) ޖައްސަވާފައިވާ ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަމެއް އަންގައިދޭ ލިޔުމަކާއި، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ސިޓީ ހިފައިގެން ހާޟިރުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

                   މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ