ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 700 އަކަފޫޓަށް ވުރެން ކުޑަނޫން ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ބެނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 700  އަކަފޫޓަށް ވުރެން ކުޑަނޫން ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ބެނުންވެއްޖެ

 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު : (IUL)170-PR/170/2019/122  އަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ، އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 700 އަކަފޫޓަށް ވުރެން ކުޑަނޫން ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މި ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ. ބީލަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 09 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:30 އިން ފެށިގެން 20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

 

މި އިޢުލާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، 3022115/ 3022120  އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

09 ޖަނަވަރީ 2020

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ