ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް، އދ. ހަންޏާމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ހިގުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކޮށް ކުލަލާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS153/IUL/2019/42 ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ހިގުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކޮށް ކުލަލާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

    ސްކޫލް ގޮތިތެރޭގައި ހިގުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު ގައިވާ ގާތަށް ނަގައި ރަގަޅުކޮށް ކުލަލާނެ ފަރާތެއް ބޭނުއްވެއްޖެއެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖަނަވަރީ 09 އިން 2020 ޖަނަވަރީ 13 އަށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 9:00 އިން 12:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ ގުޅުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

1         މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ޖަނަވަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

2         މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2020 ޖަނަވަރީ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00  ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

3         ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖަނަވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

4         ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް / އދ. ހަންޏާމީދޫ

ފޯން: 6680837

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441ހ

08 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ