ކަމަދޫ މަދަރުސާ، ބ. ކަމަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެޔެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެޔެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ

 

  • މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެޔެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 08 ޖެނުއަރީ 2020 ން 14 ޖެނުއަރީ 2020 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 15 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  • ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 22 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ކަމަދޫ ސްކޫލް

ބ. ކަމަދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:  6600015

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

07 ޖެނުއަރީ 2020

07 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ