ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިންވަނަ ޑިވިޜަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                    ނަންބަރު: FAM/IUL/2019/036   

އިއުލާން

                             3 ވަނަ ޑިވިޜަން 2020 ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ، މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރު ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރު ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، 12 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މުބާރާތާއި ބޭހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު 13 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ދެވޭނެއެވެ.  

           މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ކައުންޓަރުން 05 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ގަޑީގައި (ހެނދުނު 09:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30) ލިބެންހުންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.   

                         30 ޑިސެމްބަރ 2019     

30 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ