މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތައް ބިދޭސީން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

އިޢުލާން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތައް ބިދޭސީން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

           

            މިކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ބިދޭސީ 01 ޑްރައިވަރާއި 04 މަސައްކަތު މީހުން ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ،  މިދެންނެވި ފަސް މަޤާމަށް ބިދޭސީން ގެނެސްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 6580021 ފޯނާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖަނަވަރީ 09 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            ބިދޭސީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއެދި ސިޓީ ހުށަހެޅޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) އާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ އޮންނަންވާނީ ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ހެދިފައިވާ ލެޓަރހެޑެއްގައެވެ.

                   މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

30 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ