ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
02 ޑްރާމާ ސިލްސިލާ (13 އެޕިސޯޑްގެ) ގަތުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2019/127

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-31-19) PSM-TV-Pro /2019/220,221

 

 

 

އިޢުލާން 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

 

                         ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ އަށް ބޭނުންވާ 2 (ދޭއް) ޑްރާމާ ސިލްސިލާ  (13 އެޕިސޯޑްގެ) ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

                        ވީމާ، މިކުންފުނިންދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިޑްރާމާތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރި ވެލައްވާ ފަރާތް ތަކުން މިކުންފުނިން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްގެ  ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) އަށް  06 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 13 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕީ.އެސް.އެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                        ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިކަމަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

28 ރަބީޢުލްއާޚިރާ  1441                                 

25 ޑިސެމްބަރ    2019                                 

26 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ