އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ނަންބަރު: A)CA-2019/307)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ގުރުޢަތުލުން

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ގުރުޢަތުލުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ތާރީޚު

ގަޑި

ތަން

25 ޑިސެންބަރު 2019 ، ބުދަ

21:00

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން) ، ޓްރެއިނިންގ ހޯލު

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

:

24 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ