ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މަދަރުސާގައި ހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުމާ ބޭހޭ

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

      ސޯސަންމަގު

      ނ.ވެލިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                      ނަމްބަރު:GS07/IUL/2019/039

އިޢުލާން

މި މަދަރުސާގައި ހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުމާ ބޭހޭ 

މި މަދަރުސާގައި މިހާރު ބޭނުންނުކުރާ ތިރީގައިވާ ތަކެތި ނީލަމުގެގޮތުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ.

 • 4 ކުޑަދޮރު ދޮރުފަތާއެކު
 • 3 ބޮޑުދޮރު ދޮރުފަތާއެކު
 • 16 ގަނޑު ޓިނު
 • 3 ގަނޑު ތިނބިޓިނު

މި ނީލަމާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.

 1. ނީލަންކިޔުން އޮންނާނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 10:00 ގައި ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ.
 2. ނީލަމުގެ ބައިތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ ވަކިވަކިންނެވެ. ކޮންމެ ބައެއް ނީލަންކިޔާނީވެސް ވަކިވަކިންނެވެ.
 3. ނީލަންކިޔާނީ ހާޟިރީންގެ ކުރިމަތީގައި އަނގަބަހުންނެވެ. އަދި ނީލަން އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅާނީވެސް ހާޟިރީންނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް އަނގަބަހުންނެވެ.
 4. ނީލަމުގެ ފެށޭ އަގު ކޮންމެ ބައެއްގައި ވަކިވަކިން، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ.
 5. ނީލަން ނިމޭތާ 24 ގަޑި އިރުތެރޭ ނީލަން ނިމުނު ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.
 6. ނީލަން ނިމޭތާ 1 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) ނީލަން ނިމުނު ފަރާތުން ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 7. ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 08:30 އިން މެންދުރު ފަހު 13:30 އަށެވެ. 

      މިނީލަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 6560019  ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.   

27 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441

24 ޑިސެމްބަރ 2019

24 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ