ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް (އެލް.ކޭ.ޖީ އާއި ޔޫ.ކޭޖީ) ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ހޯދުމާ ބެހޭ

ނަންބަރ: (IUL)GS-01/2019/53

އިޢުލާން

2020 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް (އެލް.ކޭ.ޖީ އާއި ޔޫ.ކޭޖީ) ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ހޯދުމާ ބެހޭ

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ: IUL)GS-01/2019/47(09 ޑިސެމްބަރ 2019)  އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރުން.

ބ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2020 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް (އެލް.ކޭ.ޖީ އަދި ޔޫ.ކޭ.ޖީ) ކުދިންނަށް ބެނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި

ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 25 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު މެންދުރުކުރި 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު

29 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅުއްވާ

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގެންނެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ފޮތްލިސްޓް އާއި ސްޓޭޝަނަރީ ވިއްކުމަށްޓަކައި

 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބުކްޝޮޕް ތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި އެހެންބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެފަރާތެއްގެ ސިޓީއަކާއެކު

ހުށަހެޅުއްވުމުން ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

             19 ޑިސެމްބަރ 2019 

19 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ