ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިޔަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންޓީނެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 25 ޑިސެންބަރު 2019 1256 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އައްޑޫގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިޔަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޮސްކެންޓީނެއް ހިންގައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު ޑިސެމްބަރ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

09 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ