އިސްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިސްދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރިން ކުރި އިޢުލާން GS-186/IU/2019/26

އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަންނޯޓްކޮށްފައި ނުވާތީ  އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

1. 01 ޖެނުއަރީ 2020 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2020 އަށް އިސްދޫ ސްކޫލް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރ ނަންބަރ: 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު:19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2  މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު 8 ޑިސެމްބަރ އިން 12 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް އިސްދޫ ސްކޫލް އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

3.  ބިޑް ހުޅަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 16 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ  ދުވަހު ގެ މެންދުރު 13:00 ގައި  އިސްދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ( ރަސްމީގަޑީގައި ) ގުޅުއްވުމުން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

އިސްދޫ ސްކޫލް

ފޯން:  6800562,

އީ-މެއިލް: [email protected]

3 ޑިސެމްބަރ 2019

03 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ