މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޕީ.ޔޫ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސީ.ޕީ.ޔޫ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

            މިކުންފުންޏަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެއް ގޮތަށް ސީ.ޕީ.ޔޫ ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޑިސެމްބަރ 2019ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

Specification (CPU Only)

CPU: i3- 8th Gen Processor

RAM: 4GB

Hard Disk: Default Hard + 128GB SSD as Primary

OS: Free OS Windows 10 (Version 1903)

GPU: Support VGA

 

Quantity:  05

 

 

ބިޑާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު:

  • ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް
  • ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ
  • މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ރެފެރެންސް ސިޓީ/ލިޔުން (މަދުވެގެން 2 ލިޔުން) 

 

 ބިޑާއި ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް:

  • އަގު: %40
  • މުއްދަތު: %50
  • ވޮރެންޓީ: %5
  • ތަޖުރިބާ: %5

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7675213 އަށެވެ.

02 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ