ފިޔޯރީ ސްކޫލް، ގދ. ފިޔޯރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރަށް ކުރަންބޭނުންވާ މަރާމާތާއި ގުޅޭ

ނަންބަރ:GS209/IUL/2019/26

އިޢުލާން

2020 ވަނަ އަހަރަށް ކުރަންބޭނުންވާ މަރާމާތާއި ގުޅޭ

 

މިސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަރާމާތުތައް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

                   

  1. ދަރިވަރުންގެ 4 ފާހާނަ މަރާމާތުކުރުން 
  2. ޕްރީސްކޫލް ކުލާސްރޫމުގައި ތަށިމުށި ޖެހުމާއި މަރާމާތުކުރުން
  3. ސްކޫލުގެ އުތުރުފަރާތުގައި ހުރި 2 ގޭޓް މަރާމާތުކުރުން
  4. ސްކޫލުގެ 5 ކުލާސްރޫމް އިމަރާތުގެ ކުޑަދޮރުފަތްތަކުގެ ތަންޑު ބަދަލުކުރުން
  5. ސްކޫލުގެ ނަންބޯޑް ހެދުމާއި ނޯޓިސްބޯޑް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން
  6. މިސްކޫލުގެ މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި ސީލިން މަރާމާތުކުރުން

 

ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުސޫލުން ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

5ޑިސެމްބަރ 2019 ބުރާސްފަތި  10.00ގައި  (ފިޔޯރީ ސްކޫލުގައި)

އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން

17ޑިސެމްބަރ 2019 އަންގާރަ  10.30ގައި  (ފިޔޯރީ ސްކޫލުގައި)

           މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ތަމްސީލު ކުރެވޭނީ 1 ފަރާތެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް، ސިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމާއި، ގަޑި ޖެހުމުގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަމައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ

                  އަދި މި މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 18/2014)

އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 19/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެހެންވެ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

01 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ