ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

 

 

ރިޕޯޓެއްގެ ލޭއައުޓް ހެދުމާއި، އިންފޮގްރެފިކް ކާޑް ޑިޒައިންކުރުމަށް އަދި އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިބިއުރޯގެ ނަންބަރު. (IUL)457-AIT/2019/43 (4 ނޮވެމްބަރ 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ، އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކުރެވުނުވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ ފޯން ނަންބަރު 3008400 ނުވަތަ 3008410 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

4 ރަބީޢުލްއާޚިރު  1441

01 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ