މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީގެން ހިންގާ ޑިއުޓީ ފްރީ ޕޮރޮޖެކްޓްތަކަށާއި، އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ހެވީ ވެހިކަލް އާއި އުޅަނދުފަދަ ތަކެތި ކަސްޓަމްސުން ކުލިއަރކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަށް އިސްލާޙުގެނައުން:

ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީގެން ހިންގާ ޑިއުޓީ ފްރީ ޕޮރޮޖެކްޓްތަކަށާއި،އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ހެވީ ވެހިކަލް އާއި އުޅަނދުފަދަ ތަކެތި ކަސްޓަމްސުން ކުލިއަރކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާއުޞޫލަށް އިސްލާޙުގެނައުން:

 

      ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީގެން ހިންގާ ޑިއުޓީ ފްރީ ޕޮރޮޖެކްޓްތަކަށާއި،  އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ހެވީ ވެހިކަލް އާއި އުޅަނދުފަދަ ތަކެތި ކަސްޓަމްސުން ކުލިއަރ ކުރުމުގައި  ޢަމަލުކުރާ  އުޞޫލު ނަންބަރު: 2017/U-003 އަށް  އިސްލާހުގެނެސް  ނަންބަރު: 2017/U-003(1) އުޞޫލު އެކުލަވާލައި ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓު www.customs.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

30 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ