ހިރިމަރަދޫ ސުކޫލް، ހދ. ހިރިމަރަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސުކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

ހިރިމަރަދޫ ސުކޫލް

ހދ.ހިރިމަރަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޢިއުލާން


 

 


މިސުކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ


 

މި ސްކޫލުން ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 14 ނޮވެމްބަރ 2019ގައި މި ސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރ:GS-88/IUL/2019/12  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޟިރުވެފައިނުވާތީވެ، އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން 2ވަނަ ފަހަރަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 2ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތުދިނުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރ 05  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި ސްކޫލް އޮފީހުގައެވެ.

 ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރ 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުންވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ، މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނޭ ވާހަކަދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މި ސްކޫލަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާނު ކުރީމެވެ.

29 ރަބީއުލްއައްވަލް 1441

26 ނޮވެމްބަރ 2019

26 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ