އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަފުއްޓަށް ކުނިގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ:

 

`

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                

      ބޮޑުފޮޅުދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                    

                                                     ނަންބަރ (IUL)/343 /343/2019/108    

އިޢުލާން

 

ތިލަފުއްޓަށް ކުނިގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ:

 

                                        ރަށުގެ ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ކުނިތައް  ތިލަފުއްޓަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                        ވީމާ، މިކަންކޮށްދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ކޮށްދޭނެ އަގު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން މިޢިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި އުޅަނދުގެ ކެޕޭސިޓީ ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.

 

                        ވީމާ، މިކަން އެންގުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

                        29 ރަބީއުލްއައްވަލް  1441

                         26 ނޮވެންބަރު    2019

 

 

26 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ