މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ައުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުދާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

            އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                    ނަންބަރު: 75(IUL)303-AS/303/2019)

އިޢުލާން

 

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުދާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

 

            އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގަމުން ގެންދާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ މުދާ (ކޮންސްޓްރަކްޝަން) ގުޅުންހުރި ބާވަތްތައް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލަށްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:30 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. އަދި މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 03 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:30ގައި މިއިދާރާގައެވެ.

            މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވެން ނެތްފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ ބަދަލުގައި ފޮނުއްވިކަން އެގޭ ސިޓީއެއް، އަދި ކުންފުންޏަކުން ފޮނުއްވާނަމަ އެއީ ކޮންކުންފުންޏެއް ތަމްސީލު ކުރުމަށްކަން އެނގޭނެ ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑުގައި ލިޔެފައިވާ ސިޓީއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

            28 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

            25 ނޮވެމްބަރ    2019     

                                      

25 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ