ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ މީޓިންގ ތާރީޚް ބަދަލުވުމާއި ބެހޭ

ޕްރީބިޑް މީޓިން ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޙް ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ

                   

މިސްކޫލުގެ ނަމްބަރ GS-205/IUL/2019/66 (18 ނޮވެންބަރު 2019 ) އިއުލާނުގެ މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް ތިރީގައި

މިދަންނަވާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފީމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފްކުރުން

26 ނޮވެންބަރު 2019  ހެނދުނު 10:30

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް އޮފީސް

އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުން

05 ޑިސެންބަރު 2019  ހެނދުނު 10:30

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް އޮފީސް

            ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ