މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މިއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯކީ ޓޯކީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އިޢުލާން

 

 

މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މިއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯކީ ޓޯކީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު (IUL)14-PR/1/2019/59 (05 ނޮވެމްބަރު 2019) އިޢުލާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވާތީ، އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިއިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗު ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  27 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ  ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑްއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 3334113  / 3334103 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1441

20 ނޮވެމްބަރު     2019  

20 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ