މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ސެކިޔުރިޓީ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ޕައިލެޓުންގެ ޔުނިފޯމާއި ފަޓްލޫނު ފަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

    މި ކުންފުނީގެ ސެކިޔުރިޓީ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ޕައިލެޓުންގެ ޔުނިފޯމާއި ފަޓްލޫނު، ދެވޭ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ފޮތީގައި (މި ކުންފުނިން އެޕްރޫވްކުރާ މެޓީރިއަލެއްގެ ފޮތީގައި) ފަހާ، ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

    ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

      އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

  20 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00

  01 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00

    މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ