މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގތަކާއި، ކަސްޓަމްސްގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އަދި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު އިންޝޫރެންސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގތަކާއި، ކަސްޓަމްސްގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އަދި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު އިންޝޫރެންސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 20 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑްއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑްއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ