ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުން

އިޢުލާން

 

ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަން ހިފުން  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގދ.ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގެ ލެކްޗަރަރއަކު ހުންނެވުމަށް 29 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފަންބޭނުން ވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިނަދޫ ކެމްޕަހަށް ވަޑައިގެން މަޢްލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 17 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ