އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާށި ނީލަން ކިޔުން

ނަންބަރު:A/IUL/344/2019/50

 

އިޢުލާން

ކާށި ނީލަން ކިޔުން

                   19 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި އަދި 12 ނޮވެމްބަރު 2019 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކާށި ވާދޫކުރުމުން، މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކާށި ނީލަންކިޔުން 21 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                   ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 21 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

                   15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

12 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ