މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންގެންދާ ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް 5 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިނީ ވޭން ގަތުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                                     ނަމްބަރ:  (IUL)10-F/10/2019/140

 

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްއަށް 1 މިނީ ވޭން (5 މީހުންގެ ޖާގައިގެ) ގަންނަން ބޭނުން ވެގެން ކުރި ނަންބަރު:(IUL)10-F/10/2019/132 (23 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ސަމްބިޑަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އަލުން ވޭން ގަތުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

             ވީމާ، މަތީގައިވާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 13 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ 13:30 ށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21  ނޮވެންބަރު 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30ށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏ 

 

 

06 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ