ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް މޭޒު ގަތުމަށް ކުރި އިއުލާން IUL)164/1/2019/103 ) ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުމަށް އޮފީސް މޭޒު ގަތުމަށް 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާން IUL)164/1/2019/103 ) އަށް ތަރުހީބު ލިބިފައި ނުވާތީ،  އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 13 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00  އަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޢިމާރާތަށް (64 ނަންބަރ ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން) ހާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3344000

އީ-މެއިލް:  [email protected]

 

 09  ރަބީއުލް އައްވަލް 1441

‏06 ނޮވެމްބަރ 2019

 

 

06 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ