ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

 

 

 

 

 

 

 އިޢުލާން ނަންބަރު: HDC (161)-A/IU/2019/152

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

 

ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭއެއް ހިންގުމާއިއެކު އެޗް.ޑީ.ސީ.ގެ ސްޓާފް ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޕްެރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 05 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: HDC(161)-A/IU/2019/151  އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

# އިމާރާތް ބާވަތް ޔުނިޓް ތަނުގެބޮޑުމިން (އަކަފޫޓޫ) ކުލި (ދިވެހި ރުފިޔާ) ބިޑްސެކިއުރިޓީ (ދިވެހި ރުފިޔާ) ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ މުއްދަތު
1 ކޮމާރޝަލް ބްލޮކް. ބީ ކެފޭ / ރެސްޓޯރަންޓް B-G-01   އަދި B-G-02 951.7 28,000.00 10,000.00 5 އަހަރު
2 އެޗް.ޑީ.ސީ. ބިލްޑިންގ ސްޓާފް ކެންޓީން ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ 885 - - 5 އަހަރު

 

މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355153، 3355105 އަދި 3355177 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

09 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1441ހ.

06 ނޮވެންބަރު  2019މ. 

 

 

06 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ