މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސް އިމާރާތުގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސް އިމާރާތުގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 13 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސްއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސްއަށް  ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

05 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ