ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ

 

        ނަމްބަރ: (IUL)270/INDIV/2019/13

އިޢުލާން

/9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (2010/7) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކުރަންޖެހެއެވެ.

ވީމާ، މިކައުންސިލުން މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ އަދި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކޮށް އެންގުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

 

 

މަޢުލޫމާތުޙިއްސާކުރި ތާރީޚް

މަޢުލޫމާތުޙިއްސާކުރި ގޮތް

ނަންބަރު

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ހއ.މާރަންދޫ ކައުންސިލުން ހދ.މަކުނުދޫ ކައުންސިލަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރުން

1

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ތިމާވެށި ހިމާޔަށް ކުރުން ( ޔުނިސެފްގެ ފެސިލިޓޭޓަރަކާއެކު ވޯރކުޝޮޕެއް ބޭއްވުން )

2

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ދަނޑުވެރިނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން

3

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ކަނޑު އުޅަނދު ސާރވޭ ކުރުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުން

4

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ރަށު ފެންވަރުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުން

5

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބިން ކަނޑައެޅުން

6

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހޭދަކުރާނެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުލީ ބިން ދޫކުރުން

7

06 އޮކްޓޯބަރ 2019

ރަށުގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ވެގެން ދިއުން (އިންޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ޙުއްދަ ދޫކުރުން)

8

13 އޮކްޓޯބަރ 2019

ދަނޑުބިން ދޫކުރުން ( އޮޅުއަލަ ދަނޑުން ބިން ދޫކުރުން )

9

06 އޮކްޓޯބަރ 2019

ޑެންގޫއާއި ޗިކުންގުންޔާ އިން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިވުން ( ޓާސްކު ފޯރސް އެއް އެކުލަވާލުން )

10

 

 

07 ރަބީޢުލްޢަވަލް 1441

 

04 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ