ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

 ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު އަވަށުގެ އިމްސާ ގޯތީގެ އުތުރުން ކުޅޭފެމަގުގައި ހުރި ނަންބަރު 01 ޖަހާފައިވާ ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 14 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން އެރުކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުކެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރުކުގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަރުޢީ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން   )ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް ހުރި ޢިމާރާތް) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ