އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަންޔޫބީލް މޮނިޔުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުން

އިޢުލާން

ރަންޔޫބީލް މޮނިޔުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް މޮނިޔުމެންޓް ސްކޫލްއިން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 7 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިހަވަންދޫ ސްކޫލް

އަމީނީމަގު މަގު، ހއ. އިހަވަންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  6500096

އީ-މެއިލް: [email protected]

 ‏7‏ ރަބީޢުލްއައްވަލް‏ 1441

 

04 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ