ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯލް ސްކޮޑްގައި ބައިވެރިވުމާއިބެހޭ

ނަންބަރ: VAM/IL/2019/7025

 

  އިޢުލާން

 

 

   ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯލް ސްކޮޑް ގައި ބައިވެރިވުމާއިބެހޭ

 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވަނުމްދާ ސީނިއަރ ފިރިހެން ޤައުމީ ވޮލީބޯލް ސްކޮޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "ޤައުމީ ސްކޮޑް ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ" ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 06 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށް މިފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޤައުމީ ސްކޮޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ ސެލެކްޝަން ޓްރައިލް އެއް 07-10 ނޮވެމްބަރ 2019 އަށް އޮންނާނެއެވެ. މިކަމާއިބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 7786787 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ 2019

 

03 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ