ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ތުނޑި ސަރަޙައްދުގައި ނަމާދުކުރާ ގެއަކާއި ފާޚާނާ ބަރިއެއް ހެދުމާއިބެހޭ

ފުވައްމުލަކު ތުނޑި ސަރަޙައްދުގައި ނަމާދުކުރާ ގެއަކާއި ފާޚާނާ ބަރިއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 14 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

31 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ