ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއްފެކަލްޓީ ތަކުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ޢިއުލާން

                           ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއްފެކަލްޓީ ތަކުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ކުރެވުނު އިއުލާން ނަމްބަރ MNU-CA-FM/2019/39   އާއި ގުޅިގެން ދެވުނު މައުލޫމާތަށް ބަދަލް އައިސްފައިވާތީ އެއިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް ބާތިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

1-      ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގޯތިތެރޭގައި ކެންޓީން އެއްހިންގުން

2-      ބިޒްނަސް ސްކޫލް ގޯތި ތެރޭގައި ކެންޓީން އެއްހިންގުން

                ވީމާ މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 10 ނޮވެމަބރ 2019 ވާ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.       

30 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ