މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

  ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކާރު އަދި ވޭންގެ  ނީލަން 24 އޮކްޓޯބަރ 2019  ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ނީލަން ނަމްބަރ

ބާވަތް

މުދަލުގެ ފެންވަރު

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭއަގު މަދުވެގެން

S-06/2019

ވޭން (ނިޝާން) NISSAN VANETTE

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލް (މޭނާ ގިމަތް)

10,000.00  

2,000.00

S-07/2019

ކާރު (ޓޮޔޯޓާ) TOYOTA ALLION

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލް (މޭނާ ގިމަތް)

22,000.00

2,000.00

         

          ވީމާ ، މި ވެހިކަލްތަކުގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަގުހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެންވޭރު ސޯމިލް  (ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ) އަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001476/3001251 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ