މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީއަށް 3 ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމާބެހޭ

މި  މިނިސްޓްރީއަށް 3 ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ޕްރީ-ބިޑް މީޓިން:             24 އޮކްޓޫބަރ 2019، 13:30 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:          31 އޮކްޓޫބަރ 2019، 13:30 އަށް

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޕްރީ-ބިޑް މީޓިންގައެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ