މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

 

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ  30 އޮކްޓޯބަރ  2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P2025B-01-10-T ދޯނި "ފްލަމިންގޯ"

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P2293A-01-13-D ދޯނި "ނަމޫނާ"

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P6719B-02-01-P ލާންޗް "ކޮލޭ ފެރާރީ"

21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ