ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާއިބެހޭ

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ތިރީގައިމިވާ ތަކެތީގެ ނީލަންކިއުން 2019 އޮކްޓޫބަރު 26 ވާ ހޮނިހިރު  ދުވަހު ހެނދުނު 9:30 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

ނީލަންކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި

 

13 ސީލިންގ ފަންކާ (ހުކުރުމިސްކިތުންނެގި)  2 ކަޅުހަން 2500 ލިޓަރގެ                        

1 ޓީވީ ''21 ގެ                    1 އެއަރ ކަންޑިޝަން (އިންޑޯ އައުޓް ޑޯރ އާއެކު) 24000 ބީޓީޔޫ     

1 އެލްމިނިއަމް ފްރޭމް                 2 ކުޑަދޮރު ސެޓް (3 ކަނީގެ އެލްމިނިއަމް)                     

1 ކައްޓާ  (ޑިޖިޓަލް)                 3 ކުޑަދޮރު ސެޓް (1 ކަނީގެ އެލްމިނިއަމް)         

5 ކަޅުހަން 5000 ލިޓަރގެ (ހަލާކުވެފައި)                                 

 

           ނީލަމުން ނަންގަވާތަކެތި ގެންދެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ފައިސާ ދައްކާތާ 3 ދުވަސްތެރޭ ތަކެތި ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

           ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ނީލަންއޮންނަ ސަރަޙައްދަށް ދުރުވުން އެދެމެވެ.

 

          މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ