ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނައަހަރުގެ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް (ފިރިހެން ޑިވިޒަން) ބޭއްވުމާއި ބެހޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 27 އޮކްޓޫބަރު 2019 1550 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


VAM/IL/2019/7021

 

 

 

               އިޢުލާން 

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް - 2019 (ފިރިހެން ޑިވިޒަން) ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

2019 ނޮވެމްބަރ 2 އިން 2019 ނޮވެމްބަރ 15 އަށް

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން:

ޔޫތު ސެންޓަރ، އިންޑޯހޯލްގައި

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

މިއެސޯސިއޭޝަން ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކުލަބު/ޖަމުޢިއްޔާ ތައް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2019 އޮކްޓޯބަރ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2019 އޮކްޓޯބަރ 31 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 

[email protected]    [email protected]        

    3317015 ،7777261،7917015،9895555

 

 

 

 

16 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

                                                       

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ