ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ފ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުރި ބާތަކެތި ނީލަންކިޔުން

2019 އޮކްޓޫބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު މިކޯޓުގައި ބޭއްވި ނީލަމުގައި ނީލަންކީ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަމުން ނަގާނޭ ފަރާތެއް ނުވެފައިހުރި، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގެ އުޞޫލުން ނީލަންކިޔުން 2019 އޮކްޓޫބަރު 25ވާ ހުކުރު ދުވަހު މިކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޮކްޓޫބަރު 25ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އަށް މިކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ. މިތަކެތި ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި މިކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ތަކެތި ބެލޭނޭ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ތަކެތި ނަންގަވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 03 ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކަވައި، ތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ. މިމުއްދަތުގައި ތަކެތި ނުގެންދަވައިފިނަމަ، ތަކެތި ނައްތައިލެވޭނެ އެވެ. ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

*

ޢަދަދު

ނީލަންކިޔާތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު

ތަކެތީގެ ޙާލަތު

 ނީލަން ފެށޭ އަގު 

1

1

އެއަރކަންޑިޝަން (9000 ބީޓީޔޫގެ)

ހަލާކުވެފައި

150/-

2

1

އެއަރކަންޑިޝަން (9000 ބީޓީޔޫގެ)

ހަލާކުވެފައި

150/-

3

1

ކޮމްޕިޔުޓަރގެ މޮނީޓަރ

މައްސަލަޖެހިފައި

1/-

4

1

ބައިސްކަލް "24 ގެ (ފިރިހެން)

ހަލާކުވެފައި

1/-

5

1

އެގްޒެކެޓިވްޗެއަރ (ހައިބެކް)

ހަލާކުވެފައި

35/-

6

1

އެގްޒެކެޓިވްޗެއަރ (ހައިބެކް)

ހަލާކުވެފައި

35/-

7

1

އެގްޒެކެޓިވްޗެއަރ (ހައިބެކް)

ހަލާކުވެފައި

35/-

8

1

އެގްޒެކެޓިވްޗެއަރ (ހައިބެކް)

ހަލާކުވެފައި

35/-

9

1

އެގްޒެކެޓިވްޗެއަރ (ހައިބެކް)

ބާވެފައި

35/-

10

1

ސެކްރެޓަރީޗެއަރ (ލޯބެކްޗެއަރ)

ބާވެފައި

35/-

11

1

ސެކްރެޓަރީޗެއަރ (ލޯބެކްޗެއަރ)

ބާވެފައި

35/-

12

1

ސެކްރެޓަރީޗެއަރ (ލޯބެކްޗެއަރ)

ބާވެފައި

35/-

13

1

ސެކްރެޓަރީޗެއަރ (ލޯބެކްޗެއަރ)

ބާވެފައި

35/-

14

1

ޓީވީ

ހަލާކުވެފައި

1/-

16 އޮކްޓޫބަރު 2019

16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ