އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން  

ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ

 

މި ސްކޫލްގެ ވަގުތީ އިމާރާތާއި ހޯލު އިމާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން ގަސްދުކުރަމެވެ.

  • ޖާލީގަނޑު
  • ދޮރުފަތް
  • ޓިނު
  • ފަންކާ
  • ލަކުޑި ފަތި

 

ވީމާ، މިދެންނެވި ތަކެތި ނީލަމުން ނެންގެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019  އޮކްޓޯބަރ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.

‏11‏ ޞަފަރު‏ 1441

‏10‏ އޮކްޓޯބަރ‏ 2019

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ