ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީ ޔުނީފޯމްގެ ޓައިހަދައި ވިއްކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

އިޢުލާނު

ރަސްމީ ޔުނީފޯމްގެ ޓައިހަދައި ވިއްކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

            މިސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމް 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަދަލުވާތީ ޔުނީފޯމްގެ ޓައިވެސް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ވީމާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޓައި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  1. މިމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން  2019 އޮކްޓޯބަރ 16 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭބައިގައެވެ. ޕްރީބިޑުމީޓިންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭއެވެ.
  2. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި، ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 23 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި  ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭބައިގައެވެ.
  3. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލް ފައިސާއާބެހޭބައި

ޗަނބޭލީމަގު / ހުޅުމާލެ

ފޯން:  3359902، 3359900

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

 

10 އޮކްޓޯބަރ 2019

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ