Un'goofaaru Regional Hospital
Maldives
Attendant (R.Inguraidhoo Health Centre)

`

 

 

 

އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު

  ރ.އިނގުރައިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                      

 

 

 

IHC/E.13/ANN/2019/05ނަންބަރ:

 

 

 

އިޢުލާނު

އެޓެންޑެންޓް

މަޤާމް:

123045

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ވަގުތީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

އެސް.އެސް 2

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ސަޕޯޓް ސްޓާރފް ގްރޭޑް 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ރ.އިނގުރައިދޫ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

-/3470 ރުފިޔާ

މުސާރަ:

-/1000 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 • ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/1200 ރުފިޔާ
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 • މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ރިސްކް އެލަވަންސް.

 

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 • މަރުކަޒުގެ ޢިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި،އިކްއިޕްމަންޓްސް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ވީހާވެސްސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.       
 • ކުރަން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން އެއްވެސްކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުރެވިއްޖެނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއިހަވާލުވެ ހުންނަވާ ބެފުޅަކަށް އަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުން.
 • ބަލިމީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގައި ނަރުސްކުދިން އެދިއްޖެނަމަ އެހީތެރިވެދިނުން އަދި ބަލިމީހުން އެނދުމަތި ކުރުމަށް އެދުގައި ބެޑްޝީޓްއަޅައި ތައްޔާރުކޮށް ދިނުން.
 • އަދި މަރުކަޒުގެ ތަޅުމުގައި (އެމުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި) މަދުވެގެން ދުވާލަކު 02 ފަހަރުމޮޕްލައި ސާފުކުރުން  . 
 • ބެޑްޝީޓްފަދަ ތަކެތިބަހައްޓާ ކަބަޑުތައް،ފޮތް ހަރުގަނޑުތައް، އޮފީސްމޭޒް،ކޮމްޕިއުޓަރު، ޓްރޯލީ، ބަލިމީހުން އުފުލާާއެނދުފަދަ ތަކެތި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ދޮވެސާފުކުރުން.
 • އޮޓޯކްލޭވް ކުރުމާއިބެހޭ މަސައްކަތުގައި އަދި ނަރުހުން މަރުކަޒުގައި ކުރާކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައިވެސް އެދިއްޖެނަމަ އެހީތެރިވެދިނުން.
 • ޑިއުޓީތައް ނިންމާފަ ދިއުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ކުޑަދޮރުތަކެއް ލެއްޕުން.
 • ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުރިހާ ފަހާނާތަކެއް ސާފުކުރުން.
 • ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހުރިހާ ކުޑަދޮރުތައް، ފަންކާ، ސީލިންގް އަދި ބަލިމީހުން ބޭނުންކުރާ އެނދު، ގޮނޑި، ވީލްޗެއަރ ފަދަ ތަކެތި ސާފުކުރުން.
 • ވާރޭވެހޭނަމަ ހުރިހާ ކުޑަދޮރުތައް ބަންދުކޮށް ވާރޭނުވިއްސާ ގޮތަށްހެދުން،އަދި މަރުކަޒުތެރެއަށް ވާރޭވެހޭތަނެއްހުރިތޯބަލައި އެފަދަތަނެއް ހުރިނަމަ އެކަން މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއިހަވާލުވެ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް  އެންގުން.                          
 • މަރުކަޒުން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

1. ލިޔަންކިޔަން އެނގުން 

 

ނުވަތަ

 

2. މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

 

(ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

(ށ)  މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 1. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 3. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

(ހ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި، ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

(ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ)

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 21އޮކްޓޯބަރ 2019 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން، އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް [email protected] އިން ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު   އޮންނާނީ، 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 އާއި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019 އާ ދެމެދު، އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަަޒު ގައެވެ.

 

 

 

އިންޓަވިއު (އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ އެ ބައިވެސް ހިމެނުން) އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6580395 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ   [email protected] އަށެވެ.

 

     

 

           11 ޞަފަރު 1441

           10 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

 

ސާޔާ ޢަބްދުލް ޖަލީލް

(ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި)

10 October 2019
ހޯދާ