އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔައް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ

                                                                                                c

 

 އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                އިޢުލާން ނަމްބަރ:AI/IUL/2019/40

                                                                ބިޑް ނަމްބަރ:  AI/BID/2019/22    

އިޢުލާން

ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

          މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް ކ. ހުޅުމާލެ އިން 800 އާއި 1000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ގުދަނެއް މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަމަށް ފަހު، 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށްް މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ( ސިޓީ ސްކޮޔާރ 5ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީ މަގު) އަށް ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

  • މަހު ކުލި
  • އެޑްވާންސް
  • ގުދަނުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން)
  • ގުދަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު
  • ގުދަނުގެ ކުރެހުން

                                29 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

 

 

 

29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ