މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތައް ގާޑިޔަލެއް ކުއްޔަށްހިފުމާއި ގުޅޭ.

                                                  ނަންބަރު: IUL)285-D/285/2019/35)

އިޢުލާން

ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތައް ގާޑިޔަލެއް ކުއްޔަށްހިފުމާއި ގުޅޭ.

              މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި ގޭބީސީ ތަކުގައި އުފެދިފައިހުންނަ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ގާޑިޔަލެއް ކުއްޔަށްހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ގާޑިޔަލެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30ށް  މި އިދާރާއަށްދުރުވެ ސިޓީއަކާއިއެކު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

          މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 މުޙައްރަމް 1441

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

 

                                                އާދަމް ސަމީރު

                                                       ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

23 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ