ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.ތުރާކުނު ފްޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާންގެ ތާރީޙްތަކަށާއި ގަޑިތަކަށް ބަދަލުއައުން

         ނަމްބަރ: IUL)244-ESMSMS/244/2019/45

                                އިޢުލާން                            

ހއ.ތުރާކުނުފްޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާންގެ ތާރީޙްތަކަށާއި ގަޑިތަކަށް ބަދަލުއައުން

             ހއ.ތުރާކުނު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރެވުނު ނަމްބަރު: IUL)244-CAA/244/2019/43 (10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019)  އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޙްތަކަށާއި ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ.

              އެހެންކަމުން، މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޙްތަކާއި ގަޑިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން: 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 02 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހަށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 14:00 މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން.
  • އަންދާސީ ހިސާބު ކެނޑުން: 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި.

               އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫންދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އަށް މިއިދާރާގެ ނަމްބަރު 6500035 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

                މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                19 މުޙައްރަމް 1441   

                18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

18 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ